Køb/salg af kolonihave

Der findes en venteliste for køb af hus mv. i Sommervirke. Du finder den seneste liste fra december 2022 her. Ventelisten er indtil videre (siden maj 2022) lukket for tilgang af nye. Det koster 100 kr. om året at stå på ventelisten.

Køb og salg

Det er vigtigt at læse alle dokumenter før salg/køb

Sælger skal bede køber om det samme, således at begge parter er indforstået med proceduren ved underskrift på kontoret.

Køb og salgsdokumenter.

  1. Brug ovenstående købsaftale.
  2. Information til køber om handel med kolonihavehus
  3. Information til sælger om handel med kolonihavehus
  4. Oplysning om fortrydelsesret
  5. Skrivelse til skifteretten med ophør
  6. https://www.tinglysning.dk/

Ved salg skal man starte med at henvende sig til formanden, der vil sætte processen i gang og sørge for at involvere vurderingsudvalget. Se kontakter på hjemmesiden under Bestyrelsen > Bestyrelsens ansvarsområder.

Der skal for vurderingen indbetales et gebyr, som i øjeblikket (2023) er kr. 1.100 og kr. 1.700 uden for sæsonen.

Herefter vil man blive kontaktet af vurderingsudvalget.

Aflevering af tinglysningsattest til bestyrelsen, attesten bestilles hos Tinglysningsretten. (Link 5).

Telefon: 7022 1800

Såfremt der er tinglyst gæld i ejendommen, skal sælger henvende sig til en advokat for at få oprettet skøde i ejendommen.

Aflevering af Love & Vedtægter, regnskab samt postkasse- og toiletnøgle til køber.

Aflevere vurderingsskema til køber.

Ved køb skal flg. foretages

Aflevering af folkeregisterattest til bestyrelsen

Indbetale kr. 2.000,00 i indmeldelsesgebyr (2023)

Betale 1 mĂĄneds haveleje mv. forud, det er kr. 1.245 i 2023.

Tilmelde havelejebetalingen til PBS

Have modtaget Love & Vedtægter af sælger, være indforstået med overholdelse af disse, have modtaget årsregnskab samt vurderingspapirerne.

Være indforstået med foreningsarbejde (3 x 3 timer årligt)

Have modtaget 1 stk. postkassenøgle og 1 stk. toiletnøgle.

Det indskærpes

Salg af haven skal foregå til den af haveforeningens valgte vurderingsudvalgs fastsatte pris. Beløb derudover er at betragte som ”penge under bordet” og er ulovligt. Vi henviser til Højesterets afgørelse 14. september 2007.

§ 11 ALMENE REGLER

stk. 1. Lejeren er ansvarlig for evt. overtrædelser af ordensregler, vedtægter m.v. samt beskadigelser der begås af hans husstand, besøgende eller leverandører.

Helårsbeboelse samt tilmelding til folkeregistret medfører opsigelse af det lejede

Hvordan fastsættes vurderingsprisen?

Vurderingsudvalget følger Kolonihaveforbundets retningslinjer – herunder vurderingsregler og omregningstabel, som findes pĂĄ Kolonihaveforbundets hjemmeside.