Køb/salg af kolonihave

Der findes en venteliste for køb af hus mv. i Sommervirke. Du finder den seneste liste fra oktober 2021 her. Det koster 100 kr. om året at stå på ventelisten.

Køb og salg

Det er vigtigt at læse alle dokumenter før salg/køb

Sælger skal bede køber om det samme, således at begge parter er indforstået med proceduren ved underskrift på kontoret.

Køb og salgsdokumenter.

  1. Brug ovenstående købsaftale.
  2. Information til køber om handel med kolonihavehus
  3. Information til sælger om handel med kolonihavehus
  4. Oplysning om fortrydelsesret
  5. Skrivelse til skifteretten med ophør
  6. https://www.tinglysning.dk/

Ved salg skal flg. foretages

Indbetaling af vurderingsgebyr til bestyrelsen, pt. Kr. 1.000 – kr. 1.500 uden for sæsonen.

Herefter vil man blive kontaktet af vurderingsudvalget.

Aflevering af tinglysningsattest til bestyrelsen, attesten bestilles hos Tinglysningsretten. (Link 5).

Telefon: 7022 1800

Såfremt der er tinglyst gæld i ejendommen, skal sælger henvende sig til en advokat for at få oprettet skøde i ejendommen.

Aflevering af Love & Vedtægter, regnskab samt postkasse- og toiletnøgle til køber.

Aflevere vurderingsskema til køber.

Ved køb skal flg. foretages

Aflevering af folkeregisterattest til bestyrelsen

Indbetale kr. 1.000,00 i indmeldelsesgebyr

Betale 1 mĂĄneds haveleje forud, i 2010 kr. 670,00

Tilmelde havelejebetalingen til PBS

Have modtaget Love & Vedtægter af sælger, være indforstået med overholdelse af disse, have modtaget årsregnskab samt vurderingspapirerne.

Være indforstået med foreningsarbejde (3 x 3 timer årligt)

Have modtaget 1 stk. postkassenøgle og 1 stk. toiletnøgle.

Det indskærpes

Salg af haven skal foregå til den af haveforeningens valgte vurderingsudvalgs fastsatte pris. Beløb derudover er at betragte som ”penge under bordet” og er ulovligt. Vi henviser til Højesterets afgørelse 14. september 2007.

§ 11 ALMENE REGLER

stk. 1. Lejeren er ansvarlig for evt. overtrædelser af ordensregler, vedtægter m.v. samt beskadigelser der begås af hans husstand, besøgende eller leverandører.

Helårsbeboelse samt tilmelding til folkeregistret medfører opsigelse af det lejede